Poziv/Call

+381 64 512 13 14 

email - office@prostor22.rs

Zaštita podataka o ličnosti

PRAVILNIK

O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 1.

PROSTOR Agencija za nekretnine, Ruma, Franje Kluza 22, matični broj: 60809674, PIB: 105162028 (u daljem tekstu: Rukovalac) se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka vezanih za korišćenje usluga, i tajnost komunikacije Korisnika u okviru pružanja usluga posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, odnosno Internet platformi koju kontroliše, a koja se nalazi na web adresi http://www.prostor22.rs i http://www.nekretnineprostor.com , (u daljem tekstu: Servis) u skladu sa važećim propisima.

Rukovalac se neće smatrati odgovornim za povredu prava na privatnost i sigurnost Korisnika koju putem Interneta izvrše treća lica.

Rukovalac će svako narušavanje prava privatnosti i sigurnosti Korisnika odmah prijaviti nadležnim državnim organima.

Član 2.

Rukovalac vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 3.

Pre prikupljanja podataka, Rukovalac obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

  • Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka – Rukovalac – PROSTOR Agencija za nekretnine, Ruma, Franje Kluza 22,matični broj: 60809674, PIB: 105162028;
  • Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Servisa, bezbednost Korisnika Internet servisa i omogućavanje posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti u skladu sa zakonom, izvršenje ugovora o posredovanju, kao i promotivna obaveštenja;
  • Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju prodavca, kupca, zakupca i zakupodavca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom;
  • Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su ovlašćena ili zaposlena kod Rukovaoca koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, Rukovaoca sa kojim Korisnik stupa u poslovni odnos (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa), kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;
  • Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude Korisnik Servisa Rukovaoca nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o oglašavanju, radi ostvarivanja prava po tim zakonima;
  • Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak korišćenja Servisa, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korisničkog odnosa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje i obrada podataka od lica koje je pristanak povuklo;
  • Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, adresa, broj telefona, elektronska pošta, i IP adresa svakog pojedinog pristupa Internet platformi.

Podaci koji se prikupljaju u svrhu posredovanja u kupoprodajnom ili zakupodavnom odnosu, a radi ispunjenja ugovora o posredovanju u smislu Zakona o o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, kao i ispunjenja naloga Nalogodavca: JMBG i mesto prebivališta.

Član 4.

Rukovalac ne odgovara za tačnost podataka koje su unela ili Rukovaocu dostavila druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

Član 5.

Rukovalac poštuje privatnost Korisnika Servisa. Podaci iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Rukovalac neće otkrivati trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim u ovim Pravilnikom i slučaju kada je to izričito zakonom propisano.

Član 6.

Rukovalac može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Servisa. Ove podatke Rukovalac može da koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao svoj Servis, a naročito Internet platformu i njen sadržaj dodatno usmerio i prilagodio posetiocima i Korisnicima.

Član 7.

Korisnik se obavezuje da u okviru sopstvene računarske mreže koja je povezana na Internet osigura bezbednost, integritet podataka i prava pristupa resursima.

15.03.2022.