Poziv/Call

+381 64 512 13 14 

email - office@prostor22.rs

Ugovori

Za prodavce, kupce, zakupodavce i zakupce nekretnina /bez posrednika/ naš advokat sastavlja predugovore, ugovore i ostala dokumenta, pri čemu vršimo i proveru pravnog statusa predmetne nepokretnosti Mnogi ugovori u našem pravu, a posebno ugovori kojima se prenosi pravo svojine ili zakupa nepokretnosti, da bi bili punovažni zahtevaju posebno izraženu pismenu formu. U složenijim pravnim situacijama /prenosa prava svojine /, potrebno je da ugovor bude pismeno sastavljen i da ima određene obavezne elemente da bi uopšte imao pravno dejstvo, a ti elementi su zakonom propisani. Ako se povredi forma ili izostavi neki bitan element ugovor neće imati nikakvo pravno dejstvo . Najznačajniji pravni poslovi su ugovori o prometu nepokretnosti. Uvođenjem javnih beležnika propisano je da umesto sudova sada beležnici overavaju (solemnizuju) ovakve ugovore, dok sastavljanje samih ugovora obavljaju agencije za nekretnine, stranke i advokati. Ugovori o prometu nepokretnosti su predugovori ili ugovori o prodaji i zakupu. Pored poslova  posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti za zainteresovane stranke sastavljamo ugovore o prodaji i zakupu nepokretnosti kao i ostalu prateću dokumentaciju kao što su izjave, punomoćja i ostalo u vezi sa prometom i zakupom nepokretnosti. Za stranke koje žele same da vrše prodaju svoje nepokretnosti, bez posrednika i vrše druge radnje u cilju prodaje , naša agencija može da pruži pomoć u sastavljanju ugovora . Nakon sastavljanja ugovora stupamo u kontakt sa teritorijano nadležnim javnim beležnikom i zakazujemo overu /solemnizaciju/ ugovora. Javni beležnik svojom klauzulom garantuje formalnu ispravnost ugovora i time se okončava pravni posao . KONTAKTIRAJTE NAS