Poziv/Call

+381 64 512 13 14 

email - office@prostor22.rs

Legalizacija

LEGALNO VIŠE VREDI   Ceo postupak ozakonjenja bespravno izgrađenih objekata   umesto Vas radimo mi   Postupak ozakonjenja objekata omogućava da se nelegalno izgrađeni objekat uvede u zakonske okvire, ucrta i upiše u katastar. Objekti koji su upisani u katastar omogućavaju vlasniku lakšu prodaju jer ne postoji sumnja u vlasništvo nad objektom, upisani objekat može služiti kao zalog za kredit a možete i osigurati objekat. Postupak podrazumeva nekoliko faza:
  1. Prijava za ozakonjenje – legalizaciju.
Ako nemate prijavu po ranijem zakonu potrebno je da sačekate Građevinskog inspektora ili da se sami prijavite službi Građevinske inspekcije nadležne lokalne samouprave. Građevinski inspektor piše prijavu i šalje je nadležnom organu za postupak legalizacije.
  1. Izrada Izveštaja o zatečenom stanju.
Izveštaj se dostavlja nadležnom organu za poslove ozakonjenja.
  1. Takse.
Kada nadležni organ utvrdi da postoji mogućnost ozakonjenja, obaveštava vlasnika nezakonito izgrađenog objekta da u roku od 15 dana od dana dostavljanja obaveštenja plati taksu za ozakonjenje, propisanu zakonom.
  1. Upis u katastar.
Danom pravnosnažnosti rešenja o ozakonjenju stiču se uslovi za upis prava svojine u katastar. Nadležni organ po službenoj dužnosti dostavlja elaborat geodetskih radova i primerak pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra. Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra donosi rešenje o kućnom broju i vrsi upis prava svojine na objektu, odnosno posebnim delovima objekta. Ovim je procedura završena i objekat je postao legalan i upisan u katastar.   ZAŠTO KOMPLIKOVANO KAD MOŽE JEDNOSTAVNO KONTAKTIRAJTE NAS